Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2022

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Bypakke Grenland AS i 2022.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2022

2021

2022

2021

Endring i %

Januar 1 822 978 1 695 415 58 806 54 691 7,5 %
Februar 1 751 332 1 707 617 62 548 60 986 2,6 %
Mars 2 142 343 1 906 587 69 108 61 503 12,4 %
1. kvartal 5 716 653 5 309 619 63 518 58 996 7,7 %
           
April 1 997 795 1 882 591 66 593 62 753 6,1 %
Mai 2 226 902 1 876 945 71 836 60 547 18,6 %
Juni 2 161 511 2 145 186 72 050 71 506 0,8 %
2. kvartal 6 386 209 5 904 722 70 178 64 887 8,2 %
           
Juli 1 770 300 1 853 070 57 106 59 776 -4,5 %
August   2 133 816   68 833  
September   2 162 930   72 098  
3. kvartal   6 149 816   66 846  
           
Oktober   2 137 524   68 952  
November   2 128 947   70 965  
Desember   1 917 795   61 864  
4. kvartal   6 184 266   67 220  
           
Sum året   23 548 423   64 516  

Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Bypakke Grenland AS i 2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 1 695 415 2 033 902 54 691 65 610 - 16,6 %
Februar 1 707 617 1 926 528 60 986 66 432 - 8,2 %
Mars 1 906 587 1 686 387 61 503 54 400 13,1 %
1. kvartal 5 309 619 5 646 817 58 996 62 053 - 4,9 %
           
April 1 882 591 1 654 788 62 753 55 160 13,8 %
Mai 1 876 945 1 969 354 60 547 63 528 - 4,7 %
Juni 2 145 186 2 130 644 71 506 71 021 0,7 %
2. kvartal 5 904 722 5 754 786 64 887 63 239 2,6 %
1. halvår 11 214 341 11 401 603 61 958 62 646 - 1,1 %
           
Juli 1 853 070 1 881 877 59 776 60 706 - 1,5 %
August 2 133 816 2 090 975 68 832 67 451 2,0 %
September 2 162 927 2 157 561 72 098 71 919 0,2 %
3. kvartal 6 149 813 6 130 413 66 846 66 635 0,3 %
Sum akk. 17 364 154 17 532 016 63 605 63 985 - 0,6 %
           
Oktober 2 137 524 2 158 307 68 952 69 623 - 1,0 %
November 2 128 947 1 960 719 70 965 65 357 8,6 %
Desember 1 917 795 1 843 241 61 864 59 459 4,0 %
4. kvartal 6 184 266 5 962 267 67 220 64 807 3,7 %
           
Sum året 23 548 423 23 494 285 64 516 64 192 0,5 %

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Bypakke Grenland AS i 2020.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 2 033 902 1 962 165 65 610 63 296 3,7 %
Februar 1 926 528 1 765 515 66 432 63 054 5,4 %
Mars 1 686 387 2 049 163 54 400 66 102 - 17,7 %
1. kvartal 5 646 817 5 776 843 62 053 64 187 -  3,3 %
           
April 1 654 788 1 998 912 55 160 66 630 - 17,2 %
Mai 1 969 354 2 193 231 63 528 70 749 - 10,2 %
Juni 2 130 644 2 093 101 71 021 69 770 1,8 %
2. kvartal 5 754 786 6 285 244 63 239 69 069 - 8,4 %
1. halvår 11 401 603 12 062 087 62 646 66 641 - 6,0 %
           
Juli 1 881 877 1 824 191 60 706 58 845 3,2 %
August 2 090 975 2 141 916 67 451 69 094 - 2,4 %
September 2 157 561 2 120 280 71 919 70 676 1,8 %
3. kvartal 6 130 413 6 086 387 66 635 66 156 0,7 %
Sum akk. 17 532 016 18 148 474 63 985 66 478 - 3,7 %
           
Oktober 2 158 307 2 209 150 69 623 71 263 - 2,3 %
November 1 960 719 2 111 027 65 357 70 368 - 7,1 %
Desember 1 843 241 1 976 541 59 459 63 759 - 6,7 %
4. kvartal 5 962 267 6 296 718 64 807 68 443 - 5,3 %
           
Sum året 23 494 285 24 445 193 64 192 66 973 - 4,2 %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Bypakke Grenland AS i 2019.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 1 962 165 1 908 232 63 296 61 556 2,8 %
Februar 1 765 515 1 729 030 63 054 61 751 2,1 %
Mars 2 049 163 1 902 422 66 102 61 368 7,7 %
1. kvartal 5 776 843 5 539 684 64 187 61 552 4,3 %
           
April 1 998 912 2 033 114 66 630 67 770 - 1,7 %
Mai 2 193 231 2 110 645 70 749 68 085 3,9 %
Juni 2 093 101 2 093 006 69 770 69 767 0,0 %
2. kvartal 6 285 244 6 236 765 69 069 68 536 0,8 %
1. halvår 12 062 087 11 776 449 66 641 65 063 2,4 %
           
Juli 1 824 191 1 737 130 58 845 56 036 5,0 %
August 2 141 916 2 091 609 69 094 67 471 2,4 %
September 2 120 280 2 022 528 70 676 67 418 4,8 %
3. kvartal 6 086 387 5 851 267 66 156 63 601 4,0 %
Sum akk. 18 148 474 17 627 716 66 478 64 570 3,0 %
           
Oktober 2 209 150 2 121 997 71 263 68 452 4,1 %
November 2 111 027 2 054 085 70 368 68 470 2,8 %
Desember 1 976 541 1 931 939 63 759 62 321 2,3 %
4. kvartal 6 296 718 6 108 021 68 443 66 392 3,1 %
           
Sum året 24 445 193 23 735 737 66 973 65 029 3,0 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Bypakke Grenland AS i 2018.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 1 908 232 1 929 304 61 556 62 236 - 1,1 %
Februar 1 729 030 1 765 198 61 751 63 043 - 2,0 %
Mars 1 902 422 2 089 752 61 368 67 411 - 9,0 %
1. kvartal 5 539 684 5 784 254 61 552 64 269 - 4,2 %
           
April 2 033 114 1 890 341 67 770 63 011 7,6 %
Mai 2 110 645 2 125 594 68 085 68 579 - 0,7 %
Juni 2 093 006 2 056 920 69 767 68 564 1,8 %
2. kvartal 6 236 765 6 073 215 68 536 66 739 2,7 %
1. halvår 11 776 449 11 857 469 65 063 65 511 - 0,7 %
           
Juli 1 737 130 1 724 813 56 036 55 639 0,7 %
August 2 091 609 2 084 629 67 471 67 246 0,3 %
September 2 022 528 2 044 754 67 418 68 158 - 1,1 %
3. kvartal 5 851 267 5 854 196 63 601 63 633 - 0,1 %
Sum akk. 17 627 716 17 711 665 64 570 64 878 - 0,5 %
           
Oktober 2 121 997 2 099 639 68 452 67 730 1,1 %
November 2 054 085 2 065 397 68 470 68 847 - 0,5 %
Desember 1 931 939 1 949 764 62 321 62 896 - 0,9 %
4. kvartal 6 108 021 6 114 800 66 392 66 465 - 0,1 %
           
Sum året 23 735 737 23 826 465 65 029 65 278 - 0,4 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Bypakke Grenland AS i 2017.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 1 931 254 - 62 299 - - %
Februar 1 766 966 - 63 106 - - %
Mars 2 091 977 - 67 483 - - %
1. kvartal 5 790 197 - 64 336 - - %
           
April 1 892 244 - 63 075 - - %
Mai 2 128 862 - 68 673 - - %
Juni 2 059 898 - 68 663 - - %
2. kvartal 6 081 004 - 66 824 - - %
1. halvår 11 871 201 - 65 587 - - %
           
Juli 1 727 043 - 55 711 -   - %
August 2 087 915 - 67 352 -   - %
September 2 047 530 - 68 251 -   - %
3. kvartal 5 862 488 - 63 723 -   - %
Sum akk. 17 733 689 - 64 959 -   - %
           
Oktober 2 102 207 1 909 980 67 813 65 861 3,0 %
November 2 067 906 2 024 461 68 930 67 482 2,1 %
Desember 1 951 441 1 981 630 62 950 63 924 - 1,5 %
4. kvartal 6 121 554 5 916 074 66 539 65 734 1,2 %
           
Sum året 23 855 243 5 916 074 65 357 65 734   - %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Bypakke Grenland AS i 2016.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar - - - - - %
Februar - - - - - %
Mars - - - - - %
1. kvartal - - - - - %
           
April - - - - - %
Mai - - - - - %
Juni - - - - - %
2. kvartal - - - - - %
1. halvår - - - - - %
           
Juli - - - -   - %
August - - - -   - %
September - - - -   - %
3. kvartal - - - -   - %
Sum akk. - - - -   - %
           
Oktober 1 909 980 - 65 861 -   - %
November 2 024 461 - 67 482 -   - %
Desember 1 981 630 - 63 924 -   - %
4. kvartal 5 916 074 - 65 734 -   - %
           
Sum året 5 916 074 - 65 734 -   - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Bypakke Grenland AS står for delfinansiering av utbyggingen av Bypakke Grenland fase 1. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert