Hopp til hovedinnhold

Vegfinans’ personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Vegfinans-konsernet samler inn og bruker personopplysninger. Vegfinans, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger.

Hvorfor behandler Vegfinans personopplysninger?

Vegfinans behandler personopplysninger for å kunne kreve inn bompenger for passeringer med kjøretøy gjennom våre bomstasjoner. Retten til å kreve inn bompenger er hjemlet i vegloven § 27. Vegfinans gjør innkrevingen på vegne av Statens vegvesen som har oppdraget fra Samferdselsdepartementet.

Behandlingsgrunnlaget for registrering av passeringsinformasjonen er inngåtte bompenge- og prosjektavtaler som gir Vegfinans rett til å kreve inn bompenger, jf. personvernforordningens art 6, 1 c) og veglovens § 27, femte ledd, jf. personvernforordningens art 6, 1 e).

Hvilken informasjon registreres?

Følgende kategorier av personopplysninger behandles av Vegfinans. For den enkelte person behandles kun de kategoriene vi har opplysninger om og som det er behov for.

 • Navn (fornavn, mellomnavn, etternavn)
 • Adresseopplysninger (gateadresse/postboks, postnummer, poststed)
 • Kontaktinformasjon (telefon, e-post adresse)
 • ID-nummer (fødselsdato)
 • Kundenummer/avtalenummer
 • For bedriftskunder: kontaktpersoners rolle (i organisasjonen)
 • Arbeidsgiver og -sted
 • Kjøretøyets kjennemerke/land
 • Beskrivelse av kjøretøy (takstgruppe, vekt, lengde, modell, drivstofftype, utslippskasse, kjøretøyklassifisering, ladbar ja/nei)
 • Bilde/film (av kjøretøyets registreringsnummer)
 • Passeringstid og -sted
 • Parkeringstillatelse for forflytningshemmede (sensitiv personopplysning)
 • Årsaker til rabatt og fritak
 • Vurderinger og mottatt dokumentasjon i forbindelse med brukers kontakt med bompengeselskapet (fritekstfelt)
 • Bankkontonummer
 • Fakturaopplysninger (passeringsopplysninger, beløp, forfallsdato, adresseopplysninger, etc.)
 • Betalingsregler (avtalegiro, papirfaktura etc.)
 • Faktura- og betalingshistorikk
 • Årsakskode for å avslutte innkreving uten betaling
 • Registreringskode (koder fra bomstasjon ved bompassering)
 • Statuskode for kunde, kjøretøy og avtale

Behandling av personopplysningene

For å kunne kreve inn bompenger, behandler Vegfinans personopplysninger for de som passerer i selskapets bomstasjoner. Bompengeinnkrevingen er fullautomatisert, fra registrering i bomstasjon, til fakturering og registrering av innbetaling. Bare i unntakstilfeller skjer manuell behandling i forbindelse med bompengeinnkreving.

Behandling av personopplysninger ved passering av bomstasjon

Innkreving av bompenger ved Vegfinans’ bomanlegg skjer utelukkende ved hjelp av automatiske bomstasjoner, der trafikantene blir fakturert for passeringene etter passering.

Alle norske bompengeanlegg er tilknyttet en felles kjerneløsning (AutoPASS IP) hvor all passeringsinformasjon fra bomstasjonene lagres og som inneholder alle nødvendige opplysninger for å kunne identifisere og prise passeringene. Denne behandlingen gjøres av Statens vegvesen og er p.t. beskrevet på Statens Vegvesens nettside autopass.no under «Dine rettigheter og plikter» (https://www.autopass.no/no/kunde/dine-rettigheter-og-plikter/). AutoPASS IP er levert av Cowi AS. Videre innkreving og fakturering av passeringene foretas i Vegfinans operatørløsning som er levert av TietoEVRY Norway AS.

Passering uten avtale – dvs. full pris (uten brikke)

Når et kjøretøy passerer gjennom bomstasjonene uten at det blir identifisert en gyldig brikke, blir det tatt bilde av kjøretøyets registreringsnummer. Det tas ikke bilder av personer i bilen. Bildene blir prosessert gjennom en ANPR-motor for automatisk identifisering av registreringsnummer. Leseraten varierer gjennom året og fra bomstasjon til bomstasjon, men i gjennomsnitt identifiseres ca. 98 % av passeringene automatisk. De resterende passeringene uten gyldig brikke krever manuell verifisering. Vegfinans AS har inngått avtale med Q-Free Norge AS om manuell identifisering av registreringsnummer. Q-free Norge AS benytter underleverandør som utfører identifiseringen innenfor EØS området.

For kunder uten avtale behandler vi opplysninger om kjøretøyets eier for å kunne sende faktura. Vi henter disse opplysningene fra Motorvognregisteret som eies av Statens vegvesen og innhenter adresse fra Folkeregisteret. For å kunne utføre en effektiv innkreving for kunder uten avtale, registrerer vi innbetalinger, betalingshistorikk, fakturahistorikk og opplysninger knyttet til kundeservice.

Der det foretas bompasseringer av utenlandske kjøretøy uten avtale, blir eier av kjøretøyet fakturert av ParkTrade Europe AB.

Bilder fra bompasseringene blir oppbevart elektronisk i bildedatabase, og blir slettet 60 dager etter at faktura for bompasseringen er oppgjort, eller faktura på annen måte anses oppgjort, avskrevet, eller lignende.

Behandling av personopplysninger www.vegfinans.no

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi person­opplysninger, ved for eksempel å ta kontakt via kontaktskjema. Behandlings­grunnlaget i disse tilfelle er samtykke fra den enkelte.

Nettstatistikk

Vi ønsker å behandle minst mulig personlig informasjon når du bruker nettsiden vår. Derfor har vi valgt Fathom Analytics for vår nettstedsanalyse, som ikke bruker informasjonskapsler og overholder GDPR, ePrivacy (inkludert PECR), COPPA og CCPA. Ved å bruke denne personvernvennlige nettstedsanalyseprogramvaren, behandles IP-adressen din bare kortvarig, og vi har ingen måte å identifisere deg på. I henhold til CCPA blir personopplysningene dine de-identifisert.

Formålet med at vi bruker denne programvaren er å forstå trafikken på nettstedet vårt på den mest personvernvennlige måten mulig, slik at vi kontinuerlig kan forbedre nettstedet og virksomheten vår. Det lovlige grunnlaget i henhold til GDPR er "Artikkel 6(1)(f); der våre legitime interesser er å kontinuerlig forbedre nettstedet og virksomheten vår."

Personvern og informasjonskapsler

www.vegfinans.no bruker ingen Informasjonskapsler (cookies).

E-post og telefon

Vegfinans benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet i vår virksomhet.

Vegfinans benytter Trend Micro Hosted Email Security for automatisk skanning av all inngående e-post for å stoppe uønsket e-post og usikre vedlegg. Som e-postplattform benyttes Microsoft Office 365. Kundesenteret benytter sakshåndteringssystem fra SocialBoards AS. Henvendelser på e-post eller gjennom kontaktskjema på nettsiden til kundesenteret blir lagret og behandlet i løsningen til SocialBoards AS.

Vi gjør deg oppmerksom på at vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor ikke til å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt og lengde på samtalen) logges i vår telefonsentral som er levert av Zisson AS. Denne loggen er nødvendig for administrasjon og drift av systemet, samt at den benyttes som grunnlag for statistikk på aggregert nivå. Komplett logg slettes etter 90 dager. Dersom en telefonsamtale er knyttet til en enkeltsak, blir det skrevet et notat som journalføres etter samtalen. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Logging i Vegfinans’ fagsystemer

Vegfinans har alminnelige sikkerhetslogger i sine fagsystemer, og IT-ansvarlig har fått delegert ansvaret for dette. Det er de ansattes bruk av fagsystemet som blir registrert her. Det gis ikke ytterligere informasjon her av hensyn til sikkerheten i våre systemer.

Hva er mine rettigheter?

Du har rett til å få vite hvilke opplysninger vi har lagret om deg og du har rett til å kreve uriktige opplysninger rettet eller supplert. Du har også rett til å be om å få personopplysningene utlevert eller slettet. Sletting av opplysninger forutsetter at personopplysningene ikke lenger er nødvendige for formålet og at sletting ikke kommer i konflikt med annet lovverk, for eksempel oppbevaring av regnskapsinformasjon.

Hvordan sikres personopplysningene?

Tilgang til personopplysninger gis kun til personer med arbeidsoppgaver som krever dette. Alle systemer har adgangskontroll med personlig ID og passord. Alle endringer og handlinger er sporbare.

Hvordan arkiveres og slettes personopplysningene?

Passeringsopplysninger slettes etter faste kriterier avhengig av passeringens alder og betalingsstatus. Passeringene overføres til AutoPASS kjerneløsning og slettes etter gjeldende regler fastsatt av Statens vegvesen. Personopplysninger som er innhentet lagres så lenge de behandlingsansvarlige har behov for dem for å kreve inn bompenger og behandle klager, forvalte IKT-systemet og utarbeide aggregert statistikk for bompenger og for å oppfylle oppbevaringsplikt etter bokføringsloven.

Utleveres personopplysninger til tredjeparter?

I arbeidet med å kreve inn bompenger, oppfylle avtalevilkår, og å tilby nettsider og selvbetjeningsløsninger, benytter Vegfinans seg av underleverandører og samarbeidspartnere. Disse vil kunne behandle dine personopplysninger på vegne av Vegfinans. For å sikre at personopplysningene dine ikke benyttes til andre formål enn det som er beskrevet ovenfor, inngår Vegfinans databehandleravtaler med alle våre underleverandører og samarbeidspartnere.

Vegfinans benytter utenlandske leverandører for deler av arbeidet. Innkreving fra utenlandskregistrerte kjøretøy uten bombrikke foretas av ParkTrade Europe AB. ParkTrade Europe AB behandler personopplysninger i landet der kjøretøyet som kjørte i Norge er registrert. Vegfinans benytter norsk leverandør som benytter utenlandsk underleverandør med avdeling innenfor EØS-området for manuell identifisering av registreringsnummer hvis bildene fra bomstasjonen ikke kan tolkes automatisk.

I noen tilfeller er vi lovpålagt å utlevere personopplysningene dine, for eksempel til politi eller skattemyndigheter.

Personvernombud

Vegfinans har eget personvernombud. Hensikten med personvernombud er å styrke virksomhetens etterlevelse av regelverket for behandling av personopplysninger. Personvernombudet skal opptre uavhengig, være faglig kompetent og øke sikkerheten for at virksomheten følger reglene i praksis. Dette kommer både virksomheten selv og de som virksomheten behandler personopplysninger om til nytte.

Personvernombudets rolle og oppgaver følger av personvernforordningen (artiklene 37, 38 og 39). Sentrale gjøremål er å gi råd i egen organisasjon og å følge med på egen virksomhets etterlevelse av personvernregelverket. Personvernombudets arbeid skjer følgelig i stor grad internt i egen organisasjon, men ombudet har også en viktig funksjon som kontaktperson for de som virksomheten behandler personopplysninger om.

Du kan kontakte personvernombudet dersom du har spørsmål til hvordan Vegfinans behandler personopplysninger om deg. Personvernombudet har taushetsplikt.

Personvernombudet kan kontaktes på personvernombud@vegfinans.no.

Kontaktinformasjon

Henvendelser tilknyttet registrerte opplysninger om deg kan fås ved henvendelse til kundesenteret.

Telefon: +47 32 80 82 70

Postadresse: Ing. Rybergs gate 99, 3027 Drammen